КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

1 Въведение                           

Визията на фирмите от групата на BIBUS Holding AG (накратко БИБУС) е да са известни и доказани доставчици на продукти и решения в индустрията.

В съответствие с нашето мото “Supporting Your Success”, целта ни е да помагаме за успеха на нашите клиенти и бизнес партньори с всички наши действия и решения. Ние сме уверени в качеството на продуктите, решенията и системите, които развиваме, както и в компетентността на нашите служители. Посветени сме в постигането на нашите цели, докато спазваме всички законоустановени правила и закони, в съответствие с насоките на този Кодекс на поведение, които са задължителни за всички служители на БИБУС.

Нашият Кодекс е базиран на принципите на OECD за международни фирми и на the United
Nations Universal Declaration of Human Rights. Въпреки това този Кодекс не заменя или изключва нормалните отношения и здравия разум. Очакваме нашите служители да потърсят допълнителна информация, ако са изправени пред случаи, които не са описани в тези правила.

Когато избираме нашите доставчици, клиенти и бизнес партньори ние очакваме от тях да уважават и спазват нашия Кодекс на поведение в тяхната работа с БИБУС.

 

2 Поведение в бизнес среда
2.1 Честна конкуренция
За да отговори на условията на местните и международни закони за конкуренция и анти-картелни споразумения, БИБУС се съобразява с тях във всички свои действия. Всички бизнес действия са законово постановени в страната, в която БИБУС е регИстрирана, както и в страните в които оперираме или може да има въздействие, вследствие на нашите действия. Това означава, че ние се въздържаме от всякаква форма на съвместна работа с конкурентите ни под формата на договорка, която определя ценови нива или пазарен дял, региони, сегменти и клиенти. Нашите бизнес правила забраняват всякаква форма на бойкот на клиенти и доставчици, както и използването на доминантна позиция на пазара. Успехът ни на пазара се базира само на ефективни продукти и услуги и нищо друго. На всички служители на БИБУС се забранява да обменят с конкуренти или техни представители чувствителна информация, като цени, развитието на цените и стратегия на отстъпките, както и друга информация, която може да повлияе на поведението на конкурентите ни.

Ние не влизаме в споразумения с клиентите си, които да ограничават използването на продукти и услуги от нашите конкуренти. Това включва  отказ от споразумения, ексклузивни договори или такива за еднични доставчици, тъй като противоречи на правилата.

Очакваме и нашите бзнес партньори и конкуренти да спазват същите стандарти.


2.2 Корпоративна почтенност
БИБУС не толерира под никаква форма корупцията. На всички служители се забранява предлагането, плащането и приемането на подкупи. Това включва и всички действия и плащания към трети страни, с цел да се повлияе на поведението им. В някои култури гостоприемството и подаръците са общоприети, въпреки това те са обект на стриктни регулации. Тяхната стойност трябва да бъде малка и общоприета за бизнеса и не трябва да задължава приемника или да влияе на неговите решения и действия. Поведението при отношения с длъжностни лица, трябва да спазва същите принципи.

2.2.1 Предлагане и приемане на облаги

На всички служители на БИБУС се забранява да използват своята позиция, за да получават облаги за тях, техните семейства или за трети лица. Ако такива облаги бъдат предложени, нашите служители трябва да преценят, дали са подходящи и отговарят на нашите стандарти, и ако не отговарят, то те трябва да бъдат отказани. Ако има колебание при взимането на решение от служителите, то те трябва да се консултират с прекия си ръководител.

Служителите извършват плащания само за доставка на стоки и услуги, като тези плащания се отразяват съгласно счетоводните стандарти и не трябва да пораждат съмнения за плащане на подкупи.

 

2.2.2 Предлагане и гарантиране на предимства
Всяко гостоприемство, предлагано от служители към клиенти, доставчици или длъжностни лица, трябва да е подходящо и съответстващо на законите. То не трябва да е направено с цел получаване на предимство. Ако служители на БИБУС са подстрекавани или им е предлаган подкуп, те са длъжни да уведомят прекия си ръководител незабавно. Приемането на пари в брой, други финансови стимули или други незаконни или неморални подаръци е неприемливо, без изключения.

На всички служители се забранява да предлагат плащания за подпомагане (дарения) на длъжностни лица и държавни служители. Основа за това е International Chamber of Commerce (ICC) Integrity Compendium за борба с корупцията в бизнеса, версия от 1998 г.
 

2.3 Спонсорство и дарения
БИБУС цени социалната ангажираност, като част от своята социална отговорност. Трябва да се спазват известни правила за дарения и спонсорство, за да се избегнат съмнения за упражняване на влияние. Всичко трябва да е документирано, за да е напълно прозрачно. Дарения не се правят на политически партии и на техни членове. В случаи на спонсорство, финансовата печалба трябва да е пропорционална на ответните действия и това трябва да е видно и доказано.

2.4 Избор на бизнес партньори
БИБУС избира бизнес партньорите си по икономически критерии. Всяко фаворитизиране или игнориране на доставчици по необективни причини е забранено. Съвместната работа изисква споразумение на общите ценности, както е определено в Кодекса на поведение. Ако партньорът има свой Кодекс на поведение, то той ще бъде разгледан за съответствие на общи ценности и принципи. Ако неговият кодекс не съответства на кодекса на БИБУС, то отношенията ще бъдат установени в изричен Договор.

 

3 Поведение във фирмата
3.1 Поведение на мениджърите
Устойчивият успех е възможен само с помощта на най-важния ресурс на БИБУС – служителите. Ние окуражаваме нашите служители да действат на собствена отговорност и подкрепяме тяхната ангажираност и действия чрез обучения. Нашите мениджъри са пример за служителите и ние очакваме от тях да спазват напълно този Кодекс на поведение. Насърчаваме добрите отношения с колегите по начин, който поражда  признание и е в зависимост от социалните компетентности и признаване на постиженията.

3.2 Поведение към колегите
БИБУС насърчава културата на добри отношения между служителите си. Ние очакваме уважение, доверие, надеждност и подкрепа в отношениятА между колегите. По този начин създаваме обстановка на вСеки служител да изпълнява задачте си, съгласно нашите корпоративни цели.

3.3 Честни и безопасни условия на труд
За БИБУС е от първостепенно значение нашите служители да работят при здравословни и безопасни условия на труд. Минималните изисквания са в съответствие на законовите норми. Ние работим проактивно за постоянното подобрение на условията на труд, за да предложим на нашите служители по-атрактивни работни условия.

Всички служители на Бибус се запознават и съобразяват със здравословните и безопасни условия на труд. В складовете и работилничите носенето на предпазни средства е задължително. Всички служители извършват своите дейности отговорно. Преките ръководители са отговорни, че всички служители са запознати и съответно спазват законовите изисквания. Тяхно задължение е и установяването и провеждането на допълнителни обучения, когато съществува подобна необходимост.


3.4 Предотвратяване на конфликт на интереси
Всички служители на БИБУС трябва да предотвратяват конфликти между интересите на фирмата и собствените си лични интереси. За тази цел те са задължени да декларират на прекия си ръководител собственото или на член на семейството им участие във фирми, което може да доведе до конфликт на интереси. Това се прави с цел неповлияване на бизнес решенията от личните интереси.

3.5 Защита на активите на БИБУС
Част от ежедневната работа на всеки служител е обективна оценка на риска. Съгласно вътрешната система за управление на риска служителите трябва да оценяват и рапортуват риска. Смисълът на системата за управление на риска е защита на материалните и нематериални активи на фирмата.

Интелектуална собственост
Всеки досег с патенти, експертизи, бизнес идеи и процедури принадлежащи на БИБУС, както и неговите клиенти и партньори е конфиденциален. Всеки служител се задължава да използва разкритата информация единствено и само за целите на бизнеса. Дискутирането на такава информация е само с хора, за които тази информация е нужна за работата им. Специално внимание да се обръща на места, като обществен транспорт, летища, хотели и ресторанти, където има възможности за разкриване на конфиденциална информация. Използването на такава информация за лични нужди е забранено. Тези задължения остават в сила и след прекратяване на взаимните отношения.

Защита на данни
БИБУС събира, съхранява, обработва и използва данни на служители, доставчици и бизнес партньори и клиенти, съгласно правилата и законите за защита на лични данни, само ако има изричното съгласие за това.

3.6 Работа със Социални медии
Социалните мрежи заемат важно място в обмяната на информация и в нашата професионална среда. Ние се свързваме с нашите клиенти, споделяме статии и информация, коментираме съдържания и по този начин ставаме посланници на марката БИБУС. Това е голям шанс за БИБУС да увеличи контактите си. Цифровите медии улесняват прехода от личния към професионалния живот. По този начин е възможно лични изказвания да се приемат за фирмени. Поради тази причини от нашите служители се изисква да се държат в социалните мрежи и цифровите платформи, като в реалния живот. Всеки отговаря за своите действия и поведение в интернет пространството. Отговорното поведение е базата за нашите действия и ние не дискредитираме нашите конкуренти и нашата фирма, като окуражаваме обективна аргументация и дискусия. Въздържаме се от прибързани действия. В нашите изказвания и действия ние се водим от правилата на този Кодекс на поведение, законовите правила и запазените правила и марки. БИБУС е запазена марка, поради което не може да се използва в профилните имена. Същото се отнася и за логото и снимки в персоналните профили. Разрешава се да се използва името на БИБУС като работодател, както и публикуване на снимки с колеги, при съгласие от тяхна страна.

В случаи, когато служителят не е сигурен за използване на съдържание, то второ мнение от пряк ръководител се изисква.


4 Служители и фирма
4.1 Защита на човешките права
БИБУС е посветен на спазване на човешките права на служителите и на вички хора, влияещи се от нашите действия. На служителите се осигуряват сигурни и безопасни условия на труд.

Детски труд
Стриктно се забранява употребата на детски труд. Защитата на децата от икономическа експлоатация е изключително важна. Разрешената минимална възраст за работа е уточнена в International Labour Organization (ILO). Конвенция 138 на ILO дефинира минималната възраст на 15 години, в определени случаи от чл 2.4 от конвенцията тя е 14 години. За опасна дейност минималната възраст за всички страни е 18 години.

Принудителен труд
Задължителният или принудителен труд, както и всякакви физически дисциплинарни действия  са строго забранени. Работните часове се определят съгласно местните закони.

Дискриминация и тормоз
Толерансът и взаимното уважение са важни аспекти от нашето взаймодействие на международно ниво с хора от различни култури, националности и религии. Стриктно се забраняватдискриминацията и тормоза и по-специално, сексуалния тормоз. Ние отказваме преференции, както и дискриминация на нашите служители или бизнес партньори по пол, религия, членство в икономически съюзи или политически партии, семейна среда, възраст, инвалидност или етническа принадлежност.

Възнаграждение и социални придобивки
Възнаграждението и социалните придобивки, които БИБУС плаща са съобразени с нормалния доход за специфичната индустрия в страната. Независимо от пола, служителите получават еднакво възнаграждение за еднаква работа.

 

4.2 Защита на околната среда и използване на ресурси
Екологичната съвместимост и пестенето на ресурси са важни критерии в дейностите на БИБУС. Всички действия се провеждат, вземайки предвид законите и разпоредбите в страните в които оперираме, както и в съответствие с международните споразумения и стандарти относно опазване на околната среда.

Постоянната оптимизация на нашите материали и енергийна консумация, както и тяхното ефективно използване, се прави с цел намаляване на негативния отпечатък върху околната среда. Всички дружества на БИБУС са задължени да спазват законовите разпоредби и изисквания. Същите тези изисквания се използват при избора на нашите доставчици.

4.3 Данъци
Ние сме задължени да плащаме дължимите данъци и по този начин допринасяме за публичните финанси. Всички служители на БИБУС се задължават да спазват финансовите правила и закони на съответната страна. Отговорните служители са наясно със задължителните правила и се задължават да ги спазват. Ние използваме система за оценка на риска, за да определим и оценим финансовите, надзорни и репутационни рискове.

5 Въвеждане и използване на Кодекса на поведение
Всички служители и мениджъри на БИБУС са задължени, в техните ежедневни дейности и решения, да се съобразяват с принципите в този Кодекс на поведение. Мениджърите са отговорни за въвеждането и надзора на съответствието с Кодекса на вСички нива в своята дейност и обхват на отговорност. Като модел на поведение, мениджърите трябва активно да спазват съответствие с Кодекса на поведение.

Всички служители имат задължението да рапортуват нарушения на Кодекса на поведение. Този рапорт няма да има негативно или дискриминационно въздействие върху служителя. Спорове и нарушения могат да имат правни и дисциплинарни последствия, които могат да доведат до прекратяване на трудовия договор.

Централата на БИБУС следи за спазването на този Кодекс на поведение на регулярен принцип. При откриване на нарушения се предписват съответните мерки за корекция.

При запитвания и въпроси относно този Кодекс на поведение, служителите може да се обръщат към прекия си ръководител, специално назначеното във фирмата контактно лице или the Corporate Development Director, Mr. Andreas Bee (ban@bibus.ch). Всички рапорти ще се разглеждат, като стриктно конфиденциални.


04.06.2020 г.                                                                        Виктор Стоянов –Управител

БИБУС България ООД

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 9808
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg