Общи условия на доставка

                                                                                 

Тези Общи Условия за Доставка се прилагат за всички търговски сделки (доставки или услуги, включително и продажбата на софтуер), сключени от и между БИБУС България ООД, наричано по-долу за краткост БИБУС от една страна, а от друга страна - физическо или юридическо лице, наричано по-долу Клиент, на които БИБУС се задължава да продаде и достави, а Клиентът да закупи и приеме поръчаната от него стока или услуга. Писменото потвърждение на поръчка от страна на БИБУС включва уведомление до Клиента, че сделката се сключва при настоящите Общи условия.

Приемането на писменото потвърждение на поръчка, отправено от БИБУС до Клиента, възложил поръчката, се считат за съгласие от страна на Клиента с настоящите Общи условия.

Условия, поискани от Клиента, които се различават от настоящите Общи условия, задължават БИБУС само ако са приети под формата на изричен писмен договор между страните.

 

1. Оферта и доставка

 

Нашите оферти, доколкото не са обвързани със срок, не са задължителни. Нашето писмено потвърждение на поръчка е меродавно за предмета и обема на доставка. Писмените поръчки,  възложени от Клиента, се считат за обвързващи. Възложени от Клиента устни поръчки са обвързващи за Клиента,само след писмено потвърждение от страна на БИБУС. При елементи, налични на склад, писменото потвърждение от страна на БИБУС се счита за своевременно представено, при издаването на фактура.

Всички допълнителни уговорки и изменения на условията на поръчката, за да имат обвързваща сила, трябва да са писмено потвърдени от нас.

БИБУС си запазва правото на конструктивни изменения, както и на други изменения на техническите данни и параметри, доколкото те са в услуга на техническия прогрес.

Предоставена на БИБУС и приложена към запитването или към поръчката документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.), остава собственост на Клиента. Тя е задължителна основа за разработване на оферта от страна на БИБУС. При възлагане на поръчка, ако Клиентът желае евентуално допълнително изменение в сравнение с първоначалното запитване и офертата на БИБУС, Клиентът трябва писмено да поиска от БИБУС да приеме това изменение.

Приложената към офертите на БИБУС документация (чертежи, спецификации, материали, мостри, инструменти, модели и др.) остава собственост на БИБУС. Клиентът се задължава да не използва тази документация за други цели, да не я размножава и да не япредоставя на трети лица.

Очевидни грешки, като печатни, аритметични, правописни и калкулативни, не са обвързващи за БИБУС и не са основание клиентът да предявява претенции за обезщетение.

 

2. Цени и плащане

 

Цените са валидни от склада на БИБУС в гр. София или гр. Казанлък, освен ако не е договорено друго. В цените не е включен данък добавена стойност.

Минималната стойност  на една поръчка е 20 BGN без ДДС.

Изпълнението на поръчката от страна на БИБУС се стартира след получаване на 100% авансово плащане, освен ако не е договорено друго между страните.

Срокът за плащане е посочен в издадената от БИБУС фактура.

При забава на плащането Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден забава.

Посочените цени са в лева и са формирани при курс 1EUR=1,95583 лв., като при промяна на курса, следва преизчисление на цените от страна на БИБУС.

Задържането на плащания от страна на Клиента или прихващане, поради евентуални насрещни претенции, се допускат само за признати или правно-валидни насрещни вземания на Клиента спрямо БИБУС.

Разходите за експедиция и опаковката се поемат от Клиента, освен ако няма друга договореност между страните.

 

3.Срок

 

Срокът на доставка е посочен в потвърждението на поръчката от страна на БИБУС и започва да тече от датата на издаване на потвърждението.

Спазването на срока на доставка предполага, че клиентът е уточнил предварително предмета на продажбата.

Срокът на доставка се удължава при възникването на пречки, които се дължат на непреодолима сила. БИБУС не може да се позовава на непреодолима сила, ако вече е бил в забава.

Ако експедицията бъде забавена по желание на Клиента с повече от 7 (седем) календарни дни, БИБУС има право да начисли магазинаж в размер на 0,1% на ден за всеки ден забава, но не повече от 20%.

След изтичането на допълнителния срок, определен по желание на Клиента,БИБУС има право да се разпорежда с предмета на доставка. В тези случаи платеният от клиента аванс се смята за задатък.

Допустими са частични и предсрочни доставки от страна на БИБУС.

Частични доставки по желание на Клиента са допустими, при заплащане от страна на Клиента на свързаните с тях допълнителни транспортни разходи.

 

4. Прехвърляне на риска

 

Рискът преминава върху Клиента от момента, в който предметът на поръчката бъде предаден на спедитор или на превозвач, освен ако не е договорено друго. Рискът се поема от Клиента и при частични и предсрочни доставки. Това важи и в случаите, когато БИБУС използва собствени транспортни средства, както и когато поема монтажа. Ако експедицията е забавена по вина на Клиента, то рискът се поема от него от момента, в който стоката е документално оформена, подготвена и готова за транспортиране.

По желание на Клиента и за негова сметка,БИБУС сключва застраховка срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и щети, причинени при транспорта, както и срещу други рискове.

 

5. Използване на софтуер

 

Срещу заплащане Клиентът получава софтуер и свързаната с него документация, постоянни права за употребата на софтуера без право на прехвърляне на трето лице, както и без ексклузивни права върху разработката му.

Този софтуер може да се използва на един хардуерен продукт и/или работна станция или в някои случаи на повече от един специално договорен хардуерен продукт и/или работна станция. БИБУС остава притежател на авторските права и всички други права на индустриална собственост върху софтуера. Клиентът няма право да дублира никаква част от този софтуер, освен за целите на архивиране на данните. Приложената към софтуера декларация за авторското право не трябва да се изтрива или отстранява.

Прехвърлянето на софтуер на трети лица става единствено след получаване на писмено разрешение от страна на БИБУС. Ако софтуерът се предоставя с цел препродажба, третото лице трябва да се съгласи с настоящите условия. Модификации на софтуеране са допустими, освен ако не са извършени от БИБУС.

В случай на нарушение на горепосочените условия, Клиентът е длъжен да заплати неустойка в размер на десет пъти стойността на поръчката. Неустойката не се приспада от каквито и да е евентуални искания за обезщетения. Софтуерът и свързаната с него документация,при поискване трябва да бъдат върнати незабавно на БИБУС.

Условията, описани по-горе, не се прилагат за ексклузивно разработен, поръчков софтуер, базиран на спецификации, предоставени от Клиента. Този софтуер е разработен и персонализиран от БИБУС, като част от договор, предвиждащ доставка на цялостна система за контрол, която използва софтуерни модули (стандартни модули) от БИБУС, подходящ е за широк спектър от приложения и е адаптиран към договорните изисквания за функционалност.

Прехвърлянето на собствеността върху персонализиран от БИБУС софтуер става при окончателно плащане на договорената цена. С това става и прехвърлянето на неограничени и вечни права на използване от страна на Клиента. В това число не са включени основни стандартни софтуерни модули, които са основа на персонализирана версия .

БИБУС има право, независимо от тези условия, да създава и предлага подобни софтуерни решения по поръчка, за приложения, които се изискват от други клиенти. БИБУС запазва правото за използване на софтуера за вътрешни цели.

 

6. Гаранция

 

За дефекти по нашите доставки и услуги, към които спада и липсата на гарантираните качества, БИБУС носи отговорност както следва:

Всички продукти или услуги се ремонтират или по наша преценка се заменят с нови, когато те, в рамките на 12 месеца след прехвърляне на риска, са станали неизползваеми или тяхната използваемост е значително ограничена, вследствие на обстоятелства, възникнали преди прехвърлянето на риска, и по-специално,вследствие на дефектно производство, некачествен материал или дефектно изпълнение. Това правило не е валидно за бързоизносващите се части и консумативи.

За извършените поправки или замени, респективно за новоизвършена услуга, гаранционният срок възлиза на 3 месеца или до изтичането на първоначалният гаранционен срок. Срокът на отговорността по отношение на предмета на доставка се удължава с времетраенето на предизвиканото от поправките спиране на работата.

Установяването на липси при доставка, трябва да бъде съобщено незабавно на БИБУС в писмена форма, най-късно до 5 работни дни след получаването на стоката.

При основателна рекламация,БИБУС поема разходите за подмяна на рекламираните изделия. Клиентът трябва да ни предостави необходимото време и възможност за извършване на поправките, респективно замяната.

Само в спешни случаи на заплаха за сигурността на работата и при предпазване от големи щети, Клиентът има право, след получаване на предварително съгласие от БИБУС, да отстрани дефекта сам или с помощта на трети лица, както и да поиска от БИБУС възстановяване на необходимите разходи. Това се отнася и за случаите, когато БИБУС се забави с отстраняването на дефекта.

Клиентът има право на промяна на условията или намаление на цената само тогава, когато поправката, замяната или отстраняването на дефекта не са станали навреме след напомняне от страна на Клиента или са се провалили окончателно след многократни опити, въпреки разумния срок.

Изключени са други претенции на клиента, и по-специално претенции за обезщетение за нанесени щети, когато те не са свързани със самия предмет на доставка.

При основателна рекламация, срокът за подмяна на рекламираните изделия е в рамките на 30 работни дни.

БИБУСне поема гаранция за щети по следните причини:

Неподходящо или некомпетентно използване или складиране, погрешен монтаж от страна на Клиента или трети лица, своеволни опити за пускане в действие или за промени при естествено износване, погрешно или небрежно третиране, химическо влияние, електрическо влияние и др., както и при използване не по предназначение и несъблюдаване на ръководствата на производителяза експлоатация и монтаж. Гаранцията се прекратява и в случаи, когато клиентът или трето лице извършат без предварително писмено съгласие на БИБУС или друго някакво правомощие (напр. забава от страна на БИБУС при отстраняването на дефекти), промени по управлението/софтуера, дори и когато дефектът се появи в една непроменена част.

         Нашите данни по предмета на доставка и предназначението му, например по отношение на тегло, твърдост, експлоатационни параметри, температури и др., представляват само описания и каталожни параметри, а не гарантирани свойства. Те са необвързващи ориентировъчни стойности и се считат за гарантирани дотолкова, доколкото отговарят на нашите мостри, изпитани от Клиента и разрешени от нас за специалното им предназначение. Незначителни отклонения от тези данни не дават основание за гаранционни претенции.

 

7. Невъзможност, забава, отговорност

 

Ако е налице забава на доставката от наша страна и Клиентът ни предостави един допълнителен разумен срок с изричното изявление, че след изтичането на този срок ще се откаже от доставката, то той има право на отказ, само в случай, че този допълнителен срок не бъде спазен от страна на БИБУС. Ако този допълнителен срок бъде спазен от наша страна, но по вина на Клиента се забави приемането на доставката, то Клиентът е длъжен да извърши плащането.

При забава на доставката от страна на БИБУС,Клиентът има право на обезщетение за всяка пълна седмица от закъснението, в размер на 0,1% от стойността на частта от общата доставка, която вследствие на закъснението не може да бъде използвана своевременно или по предназначение, съгласно договора, но не повече от 5% от тази стойност.

Изключени са всякакви други претенции на Клиента, и по-специално за претърпени загуби вследствие на пропуснати ползи, а също и на такива щети, които не са свързани с предмета на доставка.

При конструиране или производство по задание на Клиента, което е задължително за нас, той трябва да ни освободи от всякакви претенции на трети лица, вследствие на нарушени патентни, авторски или сродни права.

В случай на непреодолима сила, доколкото тя променя икономическото значение или съдържание на обема на доставката или оказва въздействие върху нашата работа, както и в случай, че се установи допълнително невъзможност за изпълнението, то договорът съответно се променя. Ако това е икономически неизгодно, то БИБУС има право да се откаже от договора, изцяло или частично.

 

8. Конфиденциалност

 

Клиентът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други търговски тайни във връзка с изпълнението на съответната поръчка и да не дава или предоставя достъп на трети лица до информации, документи, чертежи, скици или други материали, без изричното съгласие на БИБУС. БИБУС ще се отнася към документи, собственост на клиента, също така поверително.

 

9. Съответствие

 

Клиентът декларира, че е запознат с Кодекса за поведение на БИБУС, който може да бъде изтеглен на Кодекс за поведение, и е инструктирал своите ръководители и служители, че са длъжни да го спазват. За да осигури това добро поведение, Клиентът ще предприеме необходимите стъпки, за да избегне всякакви незаконни действия, и по-специално за да избегне незаконни действия, които биха повлияли неблагоприятно на БИБУС. Следователно,в рамките на своето дружество и/или група, Клиентът се задължава да предприеме всички необходими действия, чрез които да следи за спазването на Кодекса за поведение на БИБУС. Клиентът носи отговорност за своитеуправители, служители и бизнес партньори и е длъжен да осигури действия и процедури, които са от съществено значение за избягване на корупция или други престъпни деяния.

 

04.01.2022 г.

гр. София

БИБУС България ООД

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1574 София
България

Тел.: +359 2 971 9808
Факс: +359 2 927 32 64

info@bibus.bg
www.bibus.bg